7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl środa, 20 lutego 2019
*kolegium

Redaktor naczelny

Czesław Jaworski

adwokat, prezes NRA w latach 1995-2001

Urodził się 6 września 1934 r. w Warszawie w rodzinie Stanisława i Heleny z d. Zając. W latach 1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1957-1960 odbywał aplikację adwokacką, najpierw w Olsztynie, a następnie w Warszawie. Egzamin adwokacki zdał w marcu 1960 r. i rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim nr 23 w Warszawie. W latach 1958-1963 był radcą prawnym. Od 1973 r. jest działaczem samorządu adwokackiego i członkiem ORA w Warszawie. W tym czasie pełnił funkcję wiceprezesa Komisji Dyscyplinarnej, sekretarza ORA, wicedziekana ORA, wykładowcy i kierownika szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego adwokatów. Współorganizator Studium Wymowy Sądowej przy Wydziale Prawa i Administracji UW, a potem także na innych uniwersytetach. W latach 1989-2001 był członkiem NRA. W okresie 1992-95 był wiceprezesem, a w latach 1995-2001 (przez dwie kadencje) prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Współorganizował trzy krajowe zjazdy Adwokatury oraz rocznice 75-lecia i 80-lecia Adwokatury. Przewodniczył dwóm Zjazdom. Wielokrotnie z ramienia NRA brał udział jako ekspert w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Trzykrotnie brał udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obrońca w głośnych procesach politycznych PRL. Wieloletni członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Prawo i Medycyna". Publikował m. in. w: "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Tygodniku Powszechnym", "Palestrze", "Palestrze Świętokrzyskiej". Autor rozdziału książki "Wymowa Prawnicza", (Wyd. C.H.Beck, wyd. 3, Warszawa 2010), autor przedmowy książki S. Mikke, "Bez Togi...o prawie, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2011).  Członek Kapituły "Złota Waga". Od 1990 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym"

Zastępca redaktora naczlenego

Adam Redzik

doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat

Ukończył studia prawnicze i historyczne a następnie uzyskał stopnie doktora nauk humanistycznych (KUL) i doktora nauk prawnych (UJ). W 2013 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych (UJ). Jest adiunktem na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2006-2010) oraz na WPiA UKSW w Warszawie (2007-2012). Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy naukowe na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest współzałożycielem i współpracownikiem Instytutu Allerhanda. Opublikował kilkaset opracowań naukowych i popularnych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilka książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2 – 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa: C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa: Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa, wyd. 1 i 2 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa 2012). Od grudnia 2005 r. w redakcji "Palestry". Członkiem Kolegium jest od 2010 r.

 

KOLEGIUM

 

Zbigniew Banaszczyk

 

doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1975 r. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Cywilnego UW na stanowisku docenta. W roku 1984 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Witolda Czachórskiego pt. „Zgoda poszkodowanego jako okoliczność wyłączająca bezprawność (w świetle odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy)”. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, dotyczących w szczególności odpowiedzialności cywilnej i prywatnego prawa medycznego. W latach 1977–1979 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1984 roku rozpoczął aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, którą ukończył w 1986 roku. Następnie rozpoczął praktykę adwokacką w Warszawie, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Specjalizuje się w prawie prywatnym, w szczególności w prowadzeniu spraw cywilnych przed sądami powszechnymi i innymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów. Posiada doświadczenie negocjacyjne i procesowe w zakresie problematyki prawa cywilnego i handlowego, w tym umów zawieranych w obrocie powszechnym i gospodarczym, odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami, prawa medycznego, prawa korporacyjnego.

Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, oraz arbitrem w sądach polubownych ad hoc procedujących w oparciu o regulaminy różnych sądów polubownych, m.in. administrowanych przez ICC w Paryżu. Uczestniczył jako ekspert w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu RP.

 

Członkiem Kolegium jest od 1990 r.

 

Andrzej Bąkowski

adwokat, kronikarz Adwokatury

W czasie II wojny światowej zaangażowany w Szare Szeregi. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1953 r. Aplikację adwokacką odbywał w latach 1953 – 1955. Po zdaniu egzaminu rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim łącząc ją wkrótce z pracą w samorządzie adwokatury. W 1957 roku został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W latach siedemdziesiątych przez kilka kadencji pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989 – 1995 Rzecznikiem Dyscyplinarnym NRA. Od 1995 do 2001 r. był członkiem Prezydium NRA, a następnie, w latach 2001 – 2007 pełnił funkcję wiceprezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, po czym do 2010 r. był sędzią WSDA. Przez 30 lat uczestniczył w pracach Komisji Etyki przy NRA. W latach 80-tych Jego nazwisko znajdowało się na liście 30 adwokatów – obrońców politycznych – w Ambasadzie USA uprawnionych do otrzymania wizy bez oczekiwania i rozmowy. Był obrońcą w procesie KOR i procesie Radia „Solidarność”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. W latach 1991 – 1993 oraz 1997 – 2001 był sędzią Trybunału Stanu. Od wielu lat współpracuje z Redakcją „Palestry”. Systematycznie opracowuje Kronikę Adwokatury. Jest jednocześnie autorem znakomitych esejów w dziale „Po lekturze”, w których refleksje czytelnika, łączy po mistrzowsku z własnymi przeżyciami. Pisze żywym, barwnym językiem. Adw. Stanisław Mikke napisał o nim: „Wytrawny i odważny adwokat. Niezłomną postawą wykazał się w najtrudniejszych czasach […] to człowiek ciekawy świata, historyk z zamiłowania, erudyta i patriota. Pasjonat adwokatury, której oddany jest bezgranicznie”.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Antoni Bojańczyk

 

 

adwokat, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Stopnie doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta oraz Fundacji Humboldta. Od 2013 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Od lat dziewięćdziesiątych związany z "Palestrą" jako autor, a od kilku lat także jako recenzent.

Członkiem Kolegium jest od 2014 r.

 

Lech Gardocki

profesor nauk prawnych, b. Pierwszy Prezes SN

Urodził się 13 kwietnia 1944 r. w Rydzewie. W latach 1961 - 1966 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1966 r. dyplom magistra prawa. Po studiach pracował jako asystent w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla województwa warszawskiego i w 1969 r. zdał egzamin sędziowski.
W roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk prawnych za pracę pt. "Przestępstwa służbowe w ustawodawstwach państw socjalistycznych", a następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1979 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie prawa karnego za pracę pt. "Zagadnienia Internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą", za którą otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie "Państwa i Prawa" i następnie został powołany na stanowisko docenta. W latach 1977-1981 i 1981-1984 pełnił funkcję Wicedyrektora Instytutu Prawa Karnego UW.
Od r.1985 do 1995 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Studiów Porównawczych Prawa Karnego, zaś od 1996 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa Karnego.
W 1991 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1992 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od dnia 4 lipca 1996 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.
Z dniem 17 października 1998 r. powołany został na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Po upływie pierwszej kadencji został powtórnie powołany na to stanowisko na okres do 18 października 2010 roku.
Dorobek naukowy prof. L. Gardockiego obejmuje ponad 140 publikacji, w tym: 4 książki, ponad 70 artykułów i fragmentów prac zbiorowych, szereg glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i różne inne mniejsze publikacje, w tym również publicystyczne. Do wydawnictw książkowych (oprócz wskazanej wyżej pracy habilitacyjnej) należą; "Zarys prawa karnego międzynarodowego" (1985 r.) nagroda II stopnia Ministerstwa Edukacji Narodowej; "Zagadnienia teorii kryminalizacji" (1990 r.); "Prawo Karne" (1994 r., 1996 r., 1998 r., 1999 r., 2000 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r., 2004 r.), nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Wśród artykułów znajduje się 15 publikacji ogłoszonych w wydawnictwach zagranicznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowego Komitetu Doradczego czasopisma "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Jacek Giezek

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UWr.

Jest wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy NRA. Od ponad 30 lat związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie wykłada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Jest autorem ponad 120 publikacji dotyczących przede wszystkim dogmatycznych zagadnień nauki o przestępstwie, współautorem podręcznika do prawa karnego materialnego oraz komentarza do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych. Był między innymi stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W latach 1990-91 i 1997 odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Kolonii a później na uniwersytecie w Erlangen Nurnberg.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Maciej Gutowski

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UAM


Urodził się w 1972 r. w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997r. Od 1997 roku związany z Katedrą Prawa Cywilnego UAM, najpierw jako doktorant, następnie adiunkt wreszcie profesor. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne uzyskał w 2001 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. M. Kępińskiego rozprawy pt. „Stosunek prawny opcji”, która została wyróżniona nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Nieważność czynności prawnej”. W 2014r. podjęta została uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popierająca wniosek o nadanie prof. UAM dr hab Maciejowi Gutowskiemu tytułu profesora w dziedzinie „nauki prawne” w oparciu o cztery pozytywne recenzje. Postępowanie przed CK jest aktualnie w toku. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym. Od 2010 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Egzamin adwokacki złożył w 2001 r. i od tego czasu wykonuje zawód adwokata. Od 2013r. jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.


Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Piotr Kardas

WICEPRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM

adwokat, profesor doktor habilitowany nauk prawnych

Urodził się w 1965 r. w Częstochowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1990 r. Od 1990 roku nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskał w styczniu 1996 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. A. Zolla rozprawy pt. „Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Zagadnienia konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw”. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy pt. „Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie”, która została wyróżniona I nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 roku. Opublikowana w 2011 r. praca „Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna” została wyróżniona w IV Finale Konkursu „Przeglądu Sądowego” na najbardziej przydatną książkę prawniczą w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2011 r. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Max Planck Gesselschaft. Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz (Niemcy), Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy) Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), Instytucie Max’a Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Autor ponad 250 publikacji dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, etyki i deontologii zawodowej prawników. W latach 1990-1992 odbył aplikację sędziowską w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 1994 r. złożył egzamin radcowski. W latach 1994-1997 był sekretarzem Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP. W latach 1994-1998 pełnił funkcję asystenta sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. W latach 1997-1998 był członkiem Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości RP ds. szkoleń sędziów i prokuratorów w zakresie nowych Kodyfikacji karnych. Wielokrotnie był ekspertem komisji sejmowych i senackich ds. reformy prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Od 2005 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zaś od 2008 Arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie. Od 2001 r. łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Jest Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącym Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Laureat „Złotych Paragrafów” w 2013 r.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

Jan Kuklewicz

adwokat

Urodził się 29 listopada 1955 r. W 1979 r. ukończył Wydział Prawa UJ. W latach 1979-1981 odbywał aplikację prokuratorską, a następnie aplikację adwokacką (1982-1984). Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego w 1984 r. został wpisany na listę adwokatów. W latach 1982-1992 z-ca rzecznika dyscyplinarnego ORA w Krakowie. W latach 1998-2001 członek Zespołu Wizytatorów. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2001 r., sekretarz Rady w latach 2004-2007 oraz 2007-2010. Delagat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W latach 2010-2013 dziekan Krakowskiej Izby Adwokackiej. Wykładowca w ramach szkoleń aplikantów adwokackich oraz członek i przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych ORA. W 2009 r. członek komisji Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie. Członek Komisji Egzaminacyjnej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, członek Konwentu Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia UJ. Wyróżniony odznaką Prezydenta Miasta Krakowa "Honoris Gratia", "Diamentową Temidą", "Adwokatura Zasłużonym".

Członkiem Kolegium jest od 2013 r.

 

Maciej Łaszczuk

WICEPRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM

adwokat

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1978. W latach 1978-1982 pracował w Instytucie Państwa i Prawa PAN. Po odbyciu aplikacji sądowej, w roku 1981 zdał egzamin sędziowski. W latach 1982-1987 pracował jako sędzia w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1987 roku został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 1989 na listę adwokatów. Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego NRA. Jest również członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Komitetu ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego International Law Association, International Council for Commercial Arbitration – ICCA oraz Swiss Arbitration Association. Jest członkiem Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. Jest arbitrem na listach szeregu stałych sądów arbitrażowych, w tym największego w Polsce Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Jest też Arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim VI kadencji. Znajduje się także na liście arbitrów Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu. Reprezentuje klientów w sporach prowadzonych przed polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi, w tym w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminu arbitrażowego ICC, UNCITRAL i Vienna Arbitration Rules. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na temat arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą. Prowadzi wykłady dla aplikantów i adwokatów z zakresu postępowania cywilnego i arbitrażu.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Elwira Marszałkowska-Krześ

profesor doktor habilitowany nauk prawnych

Urodziła się w 1962 r. w Wieluniu. W 1986 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i w tym samym roku rozpoczęła aplikację sądową, którą zakończyła notą bardzo dobrą w 1989 r. Rok później zdała egzamin radcowski. 1 grudnia 1990 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Zaskarżalność uchwał wspólników w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. W marcu 2005 r. na podstawie pracy pt. Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych i kolokwium habilitacyjnego została doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa. Od października 2006 r. zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. jest Kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego UWr., a od września 2008 r. także kierownikiem Instytutu Prawa Cywilnego UWr. Jest autorką niemal dwustu publikacji z zakresu prawa handlowego, postępowania cywilnego oraz prawa medycznego, w tym czterech monografii. Była członkiem Rady Legislacyjnej X kadencji, a w latach 2007-2010 redaktorem naczelnym „Przeglądu Legislacyjnego”. Od 2014 r. należy do Zespołu Ekspertów przy Ministrze Skarbu Państwa ds. polityki właścicielskiej. W czerwcu 2014 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk prawnych.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Andrzej Mączyński

profesor nauk prawnych, sędzia TK w stanie spoczynku

Urodził się 3 lipca 1945 r. w Nowym Sączu. W 1968 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1970 r. zdał egzamin sędziowski. W 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1980 r. doktora habilitowanego, w 1989 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 1995 r. jest profesorem zwyczajnym. Jest kierownikiem utworzonej w 1996 r. Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 r. był członkiem Zespołu Ekspertów do Spraw Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów, a następnie do 1997 r. członkiem Rady Legislacyjnej. Brał udział w pracach Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Od 1984 r. do 1995 r. był członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie. W 1996 r. został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem redakcji i rad naukowych czasopism prawniczych w kraju i zagranicą, autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, międzynarodowego prawa prywatnego i prawa konstytucyjnego, a także stałym ekspertem Komisji Europejskiego Prawa Rodzinnego. Od stycznia 1998 r. jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. W latach 1997–2006 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2001-2006 Wiceprezesem Trybunału.

Członkiem Kolegium jest od 2008 r.

 

Marek Antoni Nowicki

adwokat, dyplomata, publicysta i działacz organizacji pozarządowych wspierających przestrzeganie praw człowieka, specjalista w dziedzinie praw człowieka

Urodził się w 1953 roku w Siemiatyczach. Został mianowany Międzynarodowym Rzecznikiem Praw Człowieka w Kosowie 11 lipca 2000 roku, przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ. Od marca 1993 do końca października 1999 roku był polskim sędzią Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, w tym od grudnia 1997 do listopada 1998 roku wice-przewodniczącym jednej z jej dwóch Izb.
Od 1982 roku, w okresie stanu wojennego w Polsce, był komentatorem prasy niezależnej i współpracownikiem różnych struktur podziemnej "Solidarności". W tym samym czasie, wspólnie z kilkoma innymi osobami powołał do życia Komitet Helsiński w Polsce. Był współautorem raportów tego Komitetu o sytuacji praw człowieka w Polsce ogłoszonych w podziemiu, w tym raportu o Polsce pod rządami stanu wojennego, opublikowanego w 1983 roku. na konferencję KBWE w Madrycie. W latach 1989 - 1991 był rzecznikiem Komitetu. Ze względu na działalność na rzecz praw człowieka został pozbawiony do 1987 roku praw wykonywania zawodu adwokata.
W latach 1990 do 1993 był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu, a od 1992 do 1993 roku, pełnił obowiązki jej prezydenta. Brał udział w misjach IHF w Rumunii, Bułgarii i Albanii.
W 1990 założył Komisję Praw Człowieka przy NRA, a następnie był jej wieloletnim przewodniczącym.
Marek Antoni Nowicki jest współzałożycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której prezesem został w listopadzie 2003 roku. W latach 1991-1993 prezydent władz HFPCz z siedzibą w Wiedniu. Był członkiem Rady Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów w Nowym Jorku (HRI IBA) i Rady Doradczej Europejskiego Centrum Praw Romów w Budapeszcie. Jest nadal członkiem Rady Doradczej Międzynarodowego Centrum Prawnej Ochrony Praw Człowieka (INTERIGHTS) w Londynie oraz podobnego organu IHF.
Był jednym z "eminentnych prawników" mianowanych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy do oceny sytuacji prawnej oraz ochrony praw człowieka w Mołdowie (1994) i Azerbejdżanie (1997). W latach 2000 - 2001 był członkiem Komitetu Specjalnych Doradców Komitetu Ministrów w sprawach ds. zadośćuczynień za naruszenia praw człowieka. W 1996 i 1998 roku Rada Europy mianowała go ekspertem praw człowieka w procesie oceny zgodności systemu prawnego Gruzji oraz Rosji ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Od marca 2003 roku Marek Antoni Nowicki jest polskim członkiem Sieci Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych.
Jest autorem wielu książek i artykułów na temat praw człowieka publikowanych w Polsce i zagranicą.
Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie. Publikował w: "Rzeczpospolitej", "Tygodniku Powszechnym", "Prawie i Życiu", gazeta "Nowy Świat", "Gazeta Prawna". Współpracuje z gazetą "Tygodnik Podlaski", "Głos Siemiatycz". Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Lech K. Paprzycki

profesor nauk prawnych, sędzia i Prezes SN

Urodził się 14 kwietnia 1947 r. w Warce. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1970 r. Pracę magisterską pisał na temat dyrektyw sądowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1932 r. i 1969 r. W latach 1970 - 72 odbył aplikację w okręgu Sądu Wojewódzkiego dla woj. warszawskiego w Warszawie. W latach 1972 - 1973 był asesorem, w latach 1974 - 1976 sędzią w Sądzie Powiatowym, a następnie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1976 - 1980 był sędzią i wiceprezesem Sądu Rejonowego w Pruszkowie, a następnie do 1990 r. sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Do 1 lipca 1990 r. był adiunktem w Instytucie Problematyki Przestępczości w Warszawie, z czego musiał zrezygnować wobec powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Od dnia 25 marca 1999 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Karnej.
W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem pracy doktorskiej był zakaz działalności zawodowej w ujęciu prawa karnego. Ponadto jest autorem wielu prac publikowanych w kraju i zagranicą dotyczących m.in. kwestii dowodu z opinii biegłych psychologów i psychiatrów w postępowaniu karnym. Lech K. Paprzycki jest aktywnym członkiem organizacji krajowych i zagranicznych m.in. Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego, Międzynarodowej Komisji Prawników z siedzibą w Genewie, Fundacji Prawa Wykonawczego, Stowarzyszenia Parlamentarzystów na Rzecz Afryki. Jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Krzysztof Piesiewicz

adwokat, scenarzysta, pisarz, polityk

Urodził się 25 października 1945 w Warszawie. W 1970 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację sędziowską i adwokacką; od 1973 praktykuje jako adwokat, obrońca w sprawach karnych, z zakresu prawa rodzinnego i obrony dóbr osobistych. W okresie stanu wojennego występował w procesach działaczy "Solidarności" (m.in. Huty Warszawa, Ursusa, Komisji Krajowej oraz Radia "Solidarność"); był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki oraz obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.Wieloletni członek Rady Adwokackiej w Warszawie, wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej dla aplikantów adwokackich, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; ekspert Regionu Mazowsze "Solidarności" oraz Samorządu Adwokackiego (ds. legislacyjnych). Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat" (rozwiązanego po wprowadzeniu stanu wojennego}.
Jest współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory; scenariusze te wielokrotnie nagradzano, m.in. europejską nagrodą filmową Felix (1989), na festiwalach w Cannes, San Sebastian, Wenecji, Berlinie, Gdańsku, a scenariusz filmu Trzy kolory - czerwony otrzymał nominację do Oskara. Scenariusze przetłumaczono na 10 języków i wydano w formie książkowej (Dekalog, 1989).
Członek wielu instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA, Rady Programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; jest publicystą wielu tygodników i miesięczników.
Od początku lat 90. aktywny uczestnik życia politycznego; był m.in. członkiem Naczelnej Rady Politycznej Porozumienia Centrum i z ramienia tej partii zasiadał w Senacie II kadencji (1991-1993); pełnił wówczas funkcję wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. Ponownie wybrany do Senatu w 1997 (wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności) i w 2001 (przewodniczący Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2000").
W wyborach parlamentarnych w 2005 r. kandydował do Senatu RP z warszawskiej listy Platformy Obywatelskiej uzyskując mandat senatorski.
Filmografia (scenariusz): Bez końca (1984), Krótki film o zabijaniu (1987), Dekalog (1988), Krótki film o miłości (1988), La double vie de Veronique (1991), Trois couleurs. Blanc (1993), Trois couleurs. Bleu (1993), Trois couleurs. Rouge (1994), Cisza (2001), Heaven (2002).

Członkiem Kolegium jest od 1990 r.

 

Krzysztof Pietrzykowski

profesor nauk prawnych, sędzia SN

Urodził się 16 marca 1953 w Warszawie. Jest profesorem nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 30 listopada 2005 r. sędzią Sądu Najwyższego. Były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności prawa rodzinnego, spadkowego i spółdzielczego. Autor licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spółdzielczego.

Członkiem Kolegium jest od 1995 r.

 

Adam Redzik

doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat

Ukończył studia prawnicze i historyczne a następnie uzyskał stopnie doktora nauk humanistycznych (KUL) i doktora nauk prawnych (UJ). W 2013 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych (UJ). Jest adiunktem na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2006-2010) oraz na WPiA UKSW w Warszawie (2007-2012). Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy naukowe na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest współzałożycielem i współpracownikiem Instytutu Allerhanda.
Opublikował kilkaset opracowań naukowych i popularnych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilka książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2 – 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa: C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa: Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa, wyd. 1 i 2 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa 2012).
Od grudnia 2005 r. w redakcji "Palestry".

Członkiem Kolegium jest od 2010 r.

 

Stanisław Rymar

 

sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Urodził się 19 maja 1941 r. w Krakowie. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, po czym odbył aplikację sądową, którą ukończył zdając egzamin sędziowski w 1965 r. Od
1968 r. do 2007 r. wykonywał zawód adwokata. Od początku lat osiemdziesiątych był działaczem samorządu adwokackiego: sekretarzem prawniczym, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem NRA, dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, a w latach 2001-2007 prezesem NRA. Interesuje się prawem procesowym. Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Członkiem Kolegium jest od 1990 r.

 

Piotr Sendecki

adwokat, specjalista w dziedzinie teorii prawa oraz prawa cywilnego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1981-1990 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1984-1988 - aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Lublinie, zakończona egzaminem adwokackim w 1988 r. W 1991 - stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady, stażysta w Ministerstwie Finansów (Departament Prywatyzacji) w Ottawie; w latach 1996-98 – uczestnik Training Program in European Community Law – Bruksela; 1998 - staż zawodowy w Holandii, zorganizowany przez Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association - Intership Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji prawniczych - krajowych i międzynarodowych (udział w konferencjach International Bar Association – Section on Business Law - Praga 1991, Paryż 1995, Durban 2003, Lizbona 2005). Koordynator ELENA/ECRE w Polsce (1997-2002) – udział w seminariach w Strasbourgu, Paryżu, Dublinie, Pradze. Praktyka adwokacka: 1989-1991 – członek Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Lublinie, 1991-2002 - Kancelaria Adwokacka - P.Sendecki, od 2002 r. – partner zarządzający w „Adwokackiej Spółce Partnerskiej - P. Sendecki i K. Drozd - adwokaci", a następnie w „Sendecki, Drozd, Piątkowski – adwokaci – sp.p.” w Lublinie. Praktyka adwokacka obejmuje obsługę prawną firm oraz świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych. Specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, handlowego, finansowego, rodzinnego (aspekty majątkowe), karnego (głównie w aspekcie przestępstw gospodarczych i skarbowych) oraz w sferze międzynarodowej ochrony praw człowieka (reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu). W latach 1992-2001 członek Prezydium-Skarbnik i Kierownik Szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, a od 2007 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. W kadencjach 2001-2004, 2004-2007 oraz 2007-2010 - członek Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2001-2007 członek Prezydium NRA - Skarbnik (odpowiedzialny za sprawy majątkowe i finansowe adwokatury), a następnie Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2003–2010 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. Autor publikacji dotyczących ochrony praw człowieka, zagadnień teoretyczno-prawnych, problematyki działalności samorządu adwokackiego oraz publicystyki. Członek komitetów redakcyjnych oraz rad programowych (Polish Legal Review, Fundacji Prawo Europejskie). Od 2007 r. arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Członkiem Kolegium jest od 2008 r.

 

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, prof. SGH

W 1994 r. ukończył (summa cum laude) prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 r. adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz UKSW w Warszawie. W latach 1999-2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia. Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California - Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar - stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002-2003) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow - stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K.J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył ponadto w wielu konferencjach i sympozjach naukowych na amerykańskich uniwersytetach (między innymi Princeton, Stanford, Columbia i New York University). Był współautorem projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych oraz członkiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001-2003). W latach 2003-2005 był członkiem zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestniczył jako ekspert rządu w pracach parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (współautor tzw. projektu modernizacji spółki z o.o. oraz projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan" i Sądu Polubownego przy KNF, członkiem American Law & Economics Association, członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Jest autorem dwóch monografii (Prokura w spółkach prawa handlowego, 1999; Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, 2007) współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do Kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis, współautorem Systemu Prawa Prywatnego t. 16 (Prawo spółek osobowych) pod red. Andrzeja Szajkowskiego oraz t. 17 Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze", „Przeglądzie Prawa Handlowego", „Przeglądzie Sądowym" oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego".

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Tomasz Sójka

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UAM

Ukończył studia prawnicze na WPiA UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006 - 2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Ewa Stawicka

adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbyła aplikację adwokacką. Prowadzi samodzielną praktykę adwokacką w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości, w tym – różnorakimi aspektami cywilistycznymi i administracyjnymi. Publikuje liczne artykuły fachowe, oprócz „Palestry” między innymi także na łamach czasopism: Monitor Prawniczy oraz Nieruchomości. Jest wykładowcą i egzaminatorem warszawskiej izby adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych dla aplikantów; bierze także udział w programach doskonalenia zawodowego adwokatów. Przez dwie kadencje, jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowała się sprawami współpracy polskiej palestry z międzynarodowymi organizacjami adwokackimi oraz adwokaturami innych krajów. W latach 1995-1998 członek Komisji Etyki przy NRA. Wydała książkę "Prawo administracyjne" oraz opracowania egzaminów prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest autorką książki "Niezwykłe procesy" opartą w znacznej części na tekstach jej autorstwa publikowanych w "Palestrze".

Członkiem Kolegium jest od 2010 r.

 

Andrzej Tomaszek

adwokat, znawca prawa cywilnego i historii adwokatury

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (oba dyplomy z wyróżnieniem). Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących adwokatury i różnych dziedzin prawa w Polsce i za granicą. Odbył staż zagraniczny w niemieckiej firmie prawniczej Boden Oppenhoff Rasor Raue w Kolonii (1992). Założyciel kancelarii i wspólnik DTW. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt oraz w procesach sądowych i arbitrażowych. Od 1992 roku reprezentował w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych interesy ponad 100 polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów m.in. z branży spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej, odzieżowej, chemicznej i farmaceutycznej, wydawniczej oraz rozrywkowej. Członek International Trademark Association (INTA), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) i Defense (DRI). W latach 2001-2003 Prezes Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa własności przemysłowej, własności intelektualnej i prawa autorskiego w rankingach „Rzeczpospolitej" w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku oraz w rankingu „Forbesa” w 2007, 2009 i 2010. Rekomendowany w dziedzinie prawa własności intelektualnej w rankingu „Legal 500” i w sporach sądowych w rankingu „Chabers & Partners” w roku 2011. Wpisany na listę arbitrów w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Od 1995 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od 2007 do 2013 wicedziekan tej Rady. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism „Monitor Prawniczy” i „Palestra”.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Andrzej Warfołomiejew

adwokat, specjalista w dziedzinie prawa finansowego

Urodził się w 1939 r. Jest adwokatem od 1973 r., znawcą prawa podatkowego, finansowego, europejskiego i morskiego. Członek ORA w Warszawie w latach 1989 – 1995 Członek NRA w latach 2001 - 2004

Członkiem Kolegium jest od 1987 r.

 

Paweł Wiliński

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UAM

Urodził się w 1975 r. w Gostyninie. Ukończył studia prawnicze na UAM. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy pt. Zasada prawa do obrony w polskim procesie karym (Zakamycze 2006). Jest kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego UAM; wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego; członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP (wiceprzewodniczący sekcji polskiej); autor wielu opracowań, w tym także monograficznych, z zakresu postępowania karnego i prawa karnego międzynarodowego. Był sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na kadencję 2010-2012. Jest wykładowcą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum w Słubicach).

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

Witold Wołodkiewicz

profesor dr hab. nauk prawnych

ur. 23 października 1929 w Warszawie. Prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej, adwokat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951), uczeń Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Od ponad 50 lat jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesor. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wiceprezes Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat czynny zawodowo adwokat. Jest autorem cenionej pracy: Obligationes ex variis causarum figuris (1968), dotyczącej rzymskich klasyfikacji źródeł zobowiązań Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978, J.A. Boucher d´Argis, Lettres d´un magistrat de Paris à un magistrat de province sur le droit romain et la manière dont on l´enseigne en France (1782). Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1983, Jean Bodin, Iuris universi distributio. Les trois premières éditions. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1985, D. Diderot - A. G. Boucher d´Argis - L. chevalier de Jaucourt, Le droit romain et l´Encyclopédie. 31 articles. Con una nota di lettura di Witold Wołodkiewicz, Napoli (Jovene) 1986, Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990, stron 203, Prawo rzymskie - Instytucje, [wespół z M. Zabłocką], IV wyd., Warszawa 2005), Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na Kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, [wespół z A. Kacprzak i J. Krzynówkiem], pod redakcją Witolda Wołodkiewicza, wydanie II, Warszawa 2006, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków (Zakamycze) 2003; 10. Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa (Wolters Kluwer) 2009; 11. Itinerari di un giurista europeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II, Napoli (Jovene) 2010.
Autor ponad 150 artykułów (z tego co najmniej 1/3 opublikowana zagranicą) oraz oparta na publikacjach w "Palestrze" książka "Czy prawo rzymskie przestało istnieć".

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Józef Wójcikiewicz

profesor dr hab. nauk prawnych UJ

Urodził się 12 lutego 1953 r. w Krakowie. W 1975 r. ukończył WPiA UJ. W roku 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a dziesięć lat później stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki UJ. W latach 2003–2008 był prodziekanem WPiA. Opublikował wiele rozpraw z zakresu kryminologii, m.in.: Ślady pamięciowe (z E. Szumakowiczem), „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, 1984, 15, 129 – 144; Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, Zeszyty Naukowe UJ – Prace Prawnicze nr 117, Kraków 1985, ss. 96; Kryminalistyczna problematyka okazania osób, Wydawnictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1988, ss. 218; Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989, ss. 164; Statystyczna analiza zeznań świadków, Z zagadnień kryminalistyki, 1991, XXIV – XXV, 124 – 130; Policja w społeczeństwie obywatelskim (z J. Czapską), Zakamycze, Kraków 1999, ss. 390; Hipnoza kryminalna (z J. Siutą), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1999, ss. 123; Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000, ss. 107. [Wydanie w języku angielskim: Scientific evidence in judicial proceedings, Institute of Forensic Research Publisher, Kraków 2000, ss. 100]; Statistical interpretation of eyewitness testimony using the mock witness paradigm: A case study (z I. Białek, K. Deszyńskim i A. L. Dawidowiczem), Expert Evidence, 1999 [2000], 7, 3, 175 – 186; Ekspertyza sądowa, J. Wójcikiewicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych & Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002; Fear of crime in transitional Poland (z J. Czapską), [w:] Much Ado about Crime. Chapters on Psychology and Law, M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P.J. Van Koppen, J. Goethals (eds.), Politeia N.V., Brussel 2003, s. 91 – 101; Badanie poligraficzne (wariograficzne) pracownika i funkcjonariusza, [w:] Doctrina multiplex veritas una, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 31 – 40; „Trałowanie” w polskim procesie karnym (art. 192a k.p.k.), [w:] Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004; Metaopinie – wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości, [w:] Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r.

 

Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, znawczyni prawa spółdzielczego

Znawczyni prawa cywilnego, w tym prawa spółdzielczego, autorka licznych publikacji z tej dziedziny. Ekspertka instytucji publicznych, w tym parlamentu oraz Prezydenta RP. Od 1984 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od lat publikuje w Palestrze.

Członkiem Kolegium jest od 2014 r.

 

Stanisław Zabłocki

Sędzia Sądu Najwyższego, wybitny znawca prawa karnego materialnego i procesowego

Urodził się w 1950 r. w Częstochowie. W latach 1974-1977 pracownik naukowy w Instytucie Prawa Karnego UW; jednocześnie odbywał aplikację sądową, a następnie adwokacką. W latach 1980-1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, od 1996 r. przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, a od 2001 r. Wydziału I Zagadnień Prawnych w tejże Izbie. Sędzia sprawozdawca m.in. w procesach kasacyjnych Bogusława Bagsika, Lwa Rywina, tzw. łowców skór. Wykłady na seminariach szkoleniowych dla sędziów sądów wszystkich szczebli, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Członek licznych zespołów powoływanych przez Prezydenta RP i Min. Sprawiedliwości ds. nowelizacji kodyfikacji karnych, a od 2004 r. członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego. Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor: trzytomowego Komentarza do kodeksu postępowania karnego – 2 wydania, Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – 2 wydania i Wzorów pism procesowych w sprawach karnych – 3 wydania) oraz ok. 250 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe. Główne pola zainteresowań: postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Przegląd Sądowy” i „Palestra” oraz rady programowej kwartalnika „Iustitia”. Od 1991 r. członek Państwowej Komisji Wyborczej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, a następnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członkiem Kolegium jest od 1990 r.

 

Robert Zawłocki

 

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UAM

Urodził się 1971 r. w Barlinku. W 1995 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2000 r. ukończył studia doktoranckie i na podstawie rozprawy pt. Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy pt. Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i karnym skarbowym, prawie dyscyplinarnym oraz prawie sportowym. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zdał w 1997 r. egzamin prokuratorski. Od 2000 był adiunktem w Katedrze Prawa Karnego na WPiA UAM. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Uniwersyteckiego Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studenckich UAM. Od 2008 jest prodziekanem ds. studiów stacjonarnych. Jest też kierownikiem Studium prawa. Jest działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od lutego 2007 był zastępcą przewodniczącego Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 29 września do 10 października 2008 r. był kuratorem PZPN. Jest autorem licznych opracowań naukowych z zakresu prawa karnego, prawa gospodarczego i prawa sportowego. Od grudnia 2011 r. jest adwokatem IA w Poznaniu.

Członkiem Kolegium jest od 1 stycznia 2015 r.

 

 

Członkowie zagraniczni:

 

Stanislav Balik

adwokat, dr praw, były sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej w Brnie (2004-2014).

Ukończył prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1979 r., a dwa lata później studia historyczno-archiwalne na Wydziale Filozoficznym tegoż uniwersytetu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora prawa, a w 1983 r. doktora filozofii. Do 1989 r. pracował jako prawnik (radca prawny). Od 1990 r. do 2004 r. był adwokatem. W 1999 r. został pierwszym wiceprezesem Czeskiej Izby Adwokackiej, a w latach 2002 – 2003 był prezesem Czeskiej Izby Adwokackiej. Od 1996 roku jest wykładowcą w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Masarykova univerzita). Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym wielu o dziejach adwokatury w Czechach i na Słowacji, a także współautorem podręczników. Zasiada w kolegiach redakcyjnych czasopism: „Bulletin advokacie”, „Historický obzor”, „Journal on European History of Law”.
Członkiem zagranicznym Kolegium jest od 2014 r.

 

Erik Luna

znawca prawa sądowego porównawczego , profesor Washington and Lee University w USA

Prawo ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w 1993 r. W 1996 r. uzyskał stopień doktora prawa w Stanford Law School . Był prokuratorem w San Diego i wykładowcą w University of Chicago Law School. Następnie został stypendystą i wykładowcą w Nowej Zelandii - Victoria University Law School w Wellington. Odbył także staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu oraz staż w Urzędzie Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (Haga, Holandia). Kierował projektem finansowanym przez Fundację Aleksandra von Humboldta. Był profesorem wizytującym kubańskiego Towarzystwa Nauk Karnych w Hawanie, profesorem prawa na Uniwersytecie w Utah (współodpowiedzialnym za Utah Criminal Justice Center). Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Członkiem zagranicznym Kolegium jest od 2014 r.

 

Frank Meyer

adwokat, znawca prawa karnego porównawczego, profesor Uniwersytetu w Zurychu

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Hamburgu, gdzie też w 2002 r. uzyskał stopień doktora prawa. W latach 2000-2005 pracował jako asystent/adiunkt na Uniwersytecie w Hamburgu. W latach 2004-2005 pracownik naukowy w Yale Law School W latach 2006-2008 pracownik naukowy w Instytucie Maxa Plancka. 2008-2010 realizował na Uniwersytecie w Bonn projekt badawczy pt. Eigene Stelle finansowany przez Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft w ramach Projektu "Strafrechtsgenese in Internationalen Organisationen"). od 2008 r. jest adwokatem specjalizującym się w prawie karnym gospodarczym oraz prawie karnym w kontekście europejskim i międzynarodowym. W 2010 r. był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie Od 2011 r. kieruje Katedrą prawa i procesu karnego na Uniwersytecie w Zurychu. Jest autorem licznych publikacji, w tym monografii na temat prawa karnego porównawczego (Strafrechtsgenese in internationalen Organisationen, 2012), Demokratieprinzip und Europäisches Strafrecht, 2009), Willensmängel des Angeklagten beim Rechtsmittelverzicht im Strafverfahren, 2003).

Członkiem Kolegium jest od 2014 r.

 

Mychajło Petriw

adwokat ukraiński, znawca prawa cywilnego oraz międzynarodowego, badacz dziejów adwokatury

W 1991 r. ukończył studia prawnicze w Narodowym Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki. Uzupełniał je potem na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, gdzie uzyskał specjalizację w dziedzinie prawa międzynarodowego. Od 1995 r. jest adwokatem, a od 1996 r. członkiem IBA. Jest też członkiem Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, autorem publikacji naukowych i praktycznych z zakresu ukraińskiego prawa sądowego i prawa międzynarodowego, ekspertem w zakresie inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Opublikował kilka książek i wiele artykułów z zakresu historii ukraińskiej adwokatury - pisał m.in. o adwokatach ukraińskich wykonujących zawód w Polsce w okresie II RP. Jest filantropem, działaczem społecznym w rodzinnej Kołomyi, pasjonatem historii.

 

Członkiem zagranicznym Kolegium jest od 2014 r.

 

Philippe Sands

adwokat (barister), profesor University College w Londynie

Był pracownikiem naukowym w Kolegium Św. Katarzyny w Cambridge (1984/88), Kings College London (1988/91), New York University School of Law (1994-2003) oraz w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich (1989-2002) Założył Foundation for International Environmental Law and Development. Od 2002 r. jest profesorem i dyrektorem Centre on International Courts and Tribunals w University College w Londynie Po prawie dwudziestu latach praktyki adwokackiej oraz działalnosci naukowej został w 2003 r. barristerem (Queen's Counsel). Od 2009 r. jest członkiem Middle Temple (jednego z czterech Innu). Reprezentuje Macedonię w sprawie przeciwko Grecji dotyczącej nazewnictwa państwa – w sporze przez Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

W 2012 r. na zaproszenie Instytutu Allerhanda prof. Sands wygłosił w Krakowie i Warszawie wykład o wkładzie polskich prawników Rafała Lemkina, Herscha Lauterpachta oraz Ludwika Sohna w rozwój międzynarodowego prawa karnego. W tym samym roku opublikował artykuł na powyższy temat na łamach „Palestry”. dziedek prof. Sandsa pochodził z Polski.
Członkiem Kolegium jest od 2014 r.

 

Stephen C. Thaman

adwokat amerykański, wybitny znawca prawa karnego porównawczego, profesor Saint Louis University School of Law

Ukończył studia prawnicze w University of California w Berkeley - w latach 1968 (B.A.), 1969 (M.A.), a w roku 1975 na tejże uczelni uzyskał stopień doktora prawa (J.D.). W 1992 r. uzyskał też stopień doktora prawa na Albert-Ludwig-University w Freiburgu. Był konsultantem w zakresie reformy prawa karnego procesowego Rosji, Łotwy, Gruzji, Kirgistanu i Indonezji.Zna biegle sześć języków (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski). Wykładał w 26 krajach na pięciu kontynentach, w sprawach z zakresu prawa karnego w USA oraz prawa karnego procesowego porównawczego - m.in. wykładał na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, był stypendystą w Max-Planck Institute we Freiburgu, a obecnie jest w składzie Rady Naukowej Instytutu Maxa-Plancka. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Orleanie we Francji, uniwersytecie w Bolonii, Narodowym Uniwersytecie w Singapurze oraz Uniwersytecie w Buenos Aires. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego porównawczego, w szczególności prawa procesowego - w wielu językach. Jest adwokatem w Californi, członkiem American Bar Association

Członkiem Kolegium jest od 2014 r.

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com